График на дейности

Собствени мероприятия, съорганизаторство в провеждането на съвещания или работни срещи, участие в празници и други изяви на ТО на НТС може да видите, като се запознаете с календара на дейностите.

Февруари 2017 г.
Годишно сч. приключване 2016. Данъчно облагане 2017. Соц. осигуряване 2017 г.

Март 2017 г.
Ден на благодарността
Общо съберание на ТО на НТС Добрич

Април 2017 г.
Стартиране на ново ниво по чужд език – английски език C1
Присъединяване като достачик на обучение по проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучение и заетост на младите хора“. финансиран от ОП РЧР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и Инициативата за младежка заетост

Май 2017 г.
Стартиране на групи за обучение по ключова компетентност – КК4 „Дигитална компетентност“