График на дейности за 2023 година

Собствени мероприятия, съорганизаторство в провеждането на съвещания или работни срещи, участие в празници и други изяви на ТО на НТС може да видите, като се запознаете с календара на дейностите.

Ден на благодарността – Март 2023 год.

Целогодишно:

– Организиране на курсове по специалност : Монтьор на подемно – транспортна техника – челен товарач, мотокар и електрокар.

– Организиране на курс по специалност :Оперативен счетоводител

-Предстоящи записвания за групи чуждоезиково обучение.

– Общо събрание на ТО на НТС -Добрич  – 2023год.

План – Програма за  Научно-техническата дейност на  TO на НТС –  гр. Добрич – 2023 год.

Професионално направление „Геодезия”                                                                                                                 Място на провеждане           

1. Участие на членове от Дружеството в празника по Геодезия организиран от Камарата на геодезия.   Януари ръков. на дружеството
 2. Запознаване членовете на Дружеството с промените в ЗКИР. гр. Добрич постоянен ръков. на дружеството
 3. Сътрудничество с община Добрич и всички общини в област Добрич и областната администрация с цел организиране на съвместни прояви. гр. Добрич постоянен ръков. на дружеството
4. Отчет на дейността на Дружеството за 2022 г. гр. Добрич Януари 2022 ръков. на дружеството
Професионално направление „Икономика”
1. Отчетно събрание за дейността на дружеството през 2022 г. и избор на председател и делегати за отчетното събрание на НТС – Добрич гр. Добрич Май 2021 ръков. на дружеството
2. Честване Деня на икономиста гр. Добрич Юни ръков. на дружеството
3. Прием на нови членове гр. Добрич Юли ръков. на дружеството
4. Организиране и провеждане работна среща с членове на НТС-Кърджали –  и членове на дружеството за обмяна на положителен опит и информация за дейността им. гр. Димитровград Септември ръков. на дружеството
5.

Участие в работни срещи и семинари на икономисти и финансисти в България

 

  Целогодишно – при покана ръков. на дружеството

Професионално направление  „Строителство”Професионално направление  „Строителство”

1.

Обсъждане  на тема: „Промените в закона за устройство на територията – Актуални въпроси,засягащи инвестиционния процес  и изпълнението на строителството.

гр. Добрич

30 Септември 2021 г.

 

ръков. на дружеството

2.

Участие на членове на дружеството в мероприятия, организирани от Научно-технически съюз по строителство в България .

гр. Добрич

Постоянен

ръков. на дружеството

3.

Общо отчетно събрание на НТД по Строителство.

гр. Добрич

30.12.2021 г.

ръков. на дружеството

Професионално направление  „Логистика, спедиция и екологични технологии”

1.

Да се обсъдят резултатите от работата на транспортните фирми в условията на продължаващата световна пандемия от COVID-19 и прилагането на противоепидемични мерки у нас и в страните на ЕС.

гр. Добрич

31 Юли

Председател на дружеството

2.

Да се изготви Указание за изискванията на всички страни за влизане на техните територии и за въведените изключения от прилагането на Регламент 561/2006 на Европейския парламент

гр. Добрич

30 Юни

Секретар  на дружеството

3.

Да продължи подпомагането на  членовете на дружеството методически и технически при подаване на документите за подновяване на лиценза на извършване на транспортни услуги и за подготовката за подновяване на  XL сертификата за товарните помещения.

гр. Добрич

 постоянен

Председател на дружеството

4.

Запознаване на  членовете на Дружеството  с плана на НТС по  транспорта и  участие в организираните научно-технически срещи , конференции и семинари

гр. Добрич

 постоянен

Председател на дружеството

5.

На страницата на НТС – Добрич в интернет да се публикуват актуални материали, свързани с работата на транспортните дружества .

гр. Добрич

30 Декември

Секретар  на дружеството

Общински съвет на НТС – гр. Генерал Тошево

 

1.

 

Курс за челни товарачи ( фадромисти).

 

гр. Ген. Тошево

март-април,

септември-октомври

ръков. на дружеството

2.

Компютърни и езикови курсове съвместно с ДТБ

гр. Ген. Тошево

март-април

ръков. на дружеството

3.

Курс за мотокари и електрокари.

гр. Ген. Тошево

септември-октомври

ръков. на дружеството

4.

Участие в реализацията на проекти: „Развитие на туристическия потенциал и опазване на нематериалното културно наследство“ –партньор Община Мурфатлар -„Interreg V-A Румъния

„Развитие и популяризиране на общото наследство“ по програма Черноморски басейн 2014-2020 с партньори Болград, Украйна и Мурфатлар, Румъния

Участие в реализация на проекти – МИГ „Балчик – Генерал Тощево“

гр. Ген. Тошево

май – юни

ръков. на дружеството

5.

Участие на 9-12 души от ОбС в т.ч. и представители на ТО на НТС-Добрич в три семинара по проектите:

Семинар в България -2 дни, Семинар в Румъния – 2 дни, Семинар в Украйна – 3 дни

Семинарите са свързани с културно-историческо наследство, туристически дейности и маркетинг

Участие на 12-15 души от ОбС в т.ч. и представители на ТО на НТС-Добрич в два Бизнес туристически форума

България -2 дни, Румъния-2 дни

гр. Ген. Тошево

март-април

май –септември

юни- септември

ръков. на дружеството

6.

Консултации по ПРСС и НП „Наука и интелигентен растеж“

 

гр. Ген. Тошево

септември

декември

ръков. на дружеството

7.

Консултации по курсови проекти на студенти

гр. Ген. Тошево

по заявка

ръков. на дружеството

8.

Информационни и консултански дейности на клубовете

гр. Ген. Тошево

периодично

ръков. на дружеството

9.

Общо събрание и годишна среща на актива

гр. Ген. Тошево

декември

ръков. на дружеството

10.

Участие в екипи в изпълнението договорени  на проекти

гр. Ген. Тошево

 

ръков. на дружеството

Професионално направление  „Наука и образование”

1.

„Добрич чете” – панаир на книгата

Добрич,София – ФНТС

м.Септември

 

Ръководството на дружеството

2.

STEM – Учителска конференция

 

 

Добрич, НТС

  м.Октомври

 

Ръководството на дружеството

Професионално направление  „Проектант”

1.

Непрпекъснато повишаване квалификацзията на членовете чрез: Участие в семинари, курсове и други форми, включително  дистанционно

гр. Добрич

постоянен

ръков. на дружеството

2.

Усъвършенстване на проектантската дейност чрез прилагане на нови продукти и програми.

гр. Добрич

постоянен

ръков. на дружеството

3.

Сътрудничество за участие във важни за областта обществени поръчки

гр. Добрич

постоянен

ръков. на дружеството

4.

Интерес за членовете на дружеството представляват градовете в Северна Италия /Флоренция, Верона, Сиена, Пиза/– люлка на Възраждането, в които могат да се видят шедьоври на архитектурата, строителството и изобразителното изкуство. Ще организираме екскурзия за запознаване с техните забележителности.

гр. Добрич

предварително планиран

ръков. на дружеството

5.

За опознаване на Родината и нейните забележителности ще организираме посещение на градовете – столици през различни периоди. Ще посетим Плиска, Преслав,  Велико Търново.

гр. Добрич

предварително планиран

ръков. на дружеството

   

гр. Каварна

предварително планиран

ръков. на дружеството

ТО на НТС – гр. Добрич

1.

Курс по чуждо-езиково обучение.

гр. Добрич

постоянен

Секретар на НТС

2.

Курс за мотокар и електрокар.

гр. Добрич

постоянен

Секретар на НТС

3.

Преводаческа и организационна дейност.

гр. Добрич

постоянен

Секретар на НТС

4.

Курс по Оперативно счетоводство

гр. Добрич

постоянен

Секретар на НТС

5.

Курс за пътно строителни машини – фадроми.

гр. Добрич

постоянен

Секретар на НТС

6.

Заседания на Управителния съвет.

гр. Добрич

постоянен

Секретар на НТС

7.

Общо събрание.

гр. Добрич

 02 Юли

УС на НТС

8.

Честване на Ден на благодарността.

гр. Добрич

     Март

УС на НТС